Renungan

Wednesday, September 30, 2009

PERINGATAN DARI TUHFATUR RAGHIBIN !!!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empuanya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Adapun fakir ingin berkongsi dengan saudara akan peringatan peringatan penting dari kitab Tuhfatur Raghibin Fi Bayani Haqiqatil Imanil Mukminin wa Ma Yufsiduhu min Riddatil Murtadin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rah. (Alim Besar Mazhab Syafi'e dan pengarang kitab fiqh Sabilul Muhtadin) cetakan Maktabah wa Matba'ah Muhammad An-Nahrawi wa Auladuhu , Al-Haramain dengan tahun dicetak 1188 H pada m/s 17, baris 12 dari atas. (Kitab ditalaqqi dan pada simpanan faqir).

"Adapun Kaum Mujassimah, maka setengah daripada mereka itu iktikad bahawa Allah s.w.t. itu jauhar yang maujud dan setengah mereka itu bahawa Allah Ta'ala itu jisim tetapi tiada seperti jisim yang lainnya. (Dan setengah) mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta'ala seperti rupa manusia (dan) setengah mereka itu iktikadnya bahawa ada bagi Allah Ta'ala daging dan darah dan anggota muka dan tangan dan kaki dan jari (Dan) setengah mereka itu iktikadnya ada bagi Allah Ta'ala rupa (tetapi) tiada kami mengetahui betapa rupanya. (Dan) setengah mereka itu iktikadnya bahawa ada bagi Allah Ta'ala datang dan turun dengan Dzat-Nya serta bergerak dan berpindah daripada sesuatu tempat kepada suatu tempat. (Dan setangah) mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta'ala duduk di atas Arasy (Dan setengah) mereka itu iktikadnya bahawa Allah Ta'ala masuk pada Arasy dan Arasy itulah tempat kediaman-Nya. (Syahadan adalah) perpegangan setengah Kaum Mujassimah pada Iktikadnya yang tersebut itu Zahir (ayat) dan hadis yang mutasyabihat dan dinamakan pula Kaum Mujassimah itu Musyabbihah. (Kata Al-Imam Fakhruddin Al-Razi rah.) Yang Mujassimah itu Musyabbihah dan Musyabbihah itu Kafir (kerana) disabitkannya bagi hak Allah Ta'ala berjisim dan akan jisim itulah yang disembahnya. (Dan Barangsiapa) menyembah jisim maka sanya jadi kafir.(kerana) ia menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala. (Kata Al-Imam Ahmad bin Hambal r.anhu) barangsiapa mentasbihkan Allah dengan makhluk (maka) sanya jadi kafir.

(Hati-Hati Hai Saudara) pelihara akan dirimu daripada Iktikad dan perkataan dan perbuatan yang Bid'ah (dan) janganlah bersahabat dengan Kaum yang mempunyai Bid'ah lagi Dholalah (dan) janganlah muliakan mereka itu (kerana) Sabda Nabi s.a.w. "barangsiapa memuliakan akan ahli Bid'ah, maka sanya menolongi ia pada meruntuhkan agama Islam" . (telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Al-Imam Al-Baihaqi rah." )

Pada m/s 18,

(Soal) apa murad daripada Bid'ah itu?. (Jawab) bahawa murad daripada Bid'ah itu mengadakan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad s.a.w. sama ada pekerjaan itu Iktikad atau perbuatan (maka) pekerjaan yang diadakan itu jika tiada memberi kemashalatan pada agama (maka) iaitu ada kalanya Haram dan ada kalanya Makrukh (dan) ada kalanya Mubah (dan ) jika ada ia memberi mashalat pada agama (maka) iaitu ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. (maka) dari kerana itulah terbahagi pekerjaan Bid'ah itu atas lima bahagi (seperti) yang diriwayatkan Al-Imam An-Nawawi rah. daripada Al-Sultanul Ulama' Syaikh Izzuddin bin Abdis Salam rah. bahawa (katanya) Bid'ah itu atas lima bahagi."

Tamat petikan Kitab. Maka, marilah saudara kita bersama-sama meperteguhkan akidah kita. Dan, di antara cara kita memahami Akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah dengan mengetahui Iktikad2 golongan yang sesat supaya jelas kepada kita perbezaannya dengan ASWJ.

Semoga Allah s.w.t. terus memperteguhkan kita di atas jalan kebenaran-Nya, sungguh pada akhir zaman ini kebenaran semakin samar-samar, dan pengetahuan Umat Islam kepada sifat Allah s.w.t. semakin merosot dan merudum. Sehingga, fakir kerap kali melihat saudara saudara Islan yang fakir pernah berdiskusi tentang Ilmu yang paling mulia ini tidak mengetahui Asas-asas dalam Tauhid, seperti Takdir (Qada' dan Qadar), (Keadilan Allah s.w.t.), (Kewujudan Allah s.w.t.) dan sebagainya. Padahal, perkara-perkara ini diterangkan di dalam Mukaddimah Kitab Kitab Usul yang besar seperti Matan Jauharatit Tauhid bagi Al-Imam Ibrahim Al-Laqqani rah., Hasyiah Dusuki 'Ala Ummul Barahin (Silibus Usuluddin Al-Azhar As-Syarif) bagi Hadrat Al-Imam As-Sanusi rah, Kifayatul Awwam Fi ma Wajibu Fi Ilmi Kalam (diterjemah dan diterbitkan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan) bagi Al-Syaikh Muhammad bin As-Syafi'e Al-Fudhaily rah. dan lain-lain.

Dan Segala Puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian Alam, Tiada berlaku sesuatu melainkan dengan Kehendak-Nya, lagi Maha Mengatur , Maha Kuasa , Tiada Daya Upaya melainkan Allah Azza Wajalla, Dan Allah s.w.t. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah s.w.t. jua Yang Maha Mengetahui...

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Saturday, September 26, 2009

Berwasilah kepada Nabi s.a.w.

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empuanya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Al-Imam Al-Baihaqi rah. dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rah. meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih , bahawa :

"Khalayak ramai pada suatu hari ditimpa musibah kemarau pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a.. Lantas Sayyidina Bilal Al-Harith r.anhu mendatangi kuburan Nabi s.a.w. seraya berseru "Wahai Rasulullah s.a.w., mohonlah pada Allah hujan untuk umatmu, kerana mereka sudah menderita".
Rasullah s.a.w. pun menemuinya dalam mimpi, memberitahu bahawa mereka akan dituruni hujan"

Yang menjadi dalil hukum dalam hadis ini, bukanlah mimpi didatangi Nabi s.a.w. kerana mimpi walaupun benar , tidak dapat dijadikan landasan hukum. Tetapi yang menjadi alasan di sini adalah sikap Sayyidina Bilal Al-Harith r.anhu dalam keadaan jaga dan sedar mendatangi kuburan Nabi s.a.w., memohon kepadanya supaya hujan turun.

Mendatangi kuburan Nabi s.a.w. dan meminta supaya hujan diturunkan, sedangkan Bilal r.anhu seorang tokoh sahabat terkemuka, adalah cukup menjadi dalil tentang boleh berwasilah kepada Nabi s.a.w. sesudah wafatnya.

Hadis ini mengandungi Tawassul, tasyaffu' dan istighatsah kepada Rasulullah s.a.w..

Menurut sebahagian Mufassirin, maksud Firman Allah s.w.t. pada surah Al-Baqarah ayat ke-35 yang bermaksud :

"Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya," adalah tawassul dengan Nabi s.a.w.


Al-Hafizh Al-Imam Al-Baihaqi rah. meriwayatkan dalam kitabnya "Dalailun Nubuwwah" dengan sanad yang sahih, dan dianjurkan oleh Al-Hafizh Al-Imam Al-Zahabi rah. supaya berpegang teguh kepadanya kerana mengandungi hidayah, hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab r.anhu yang menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :

"Tatkala Nabi Adam a.s. mengakui kesalahannya, dia berkata "Wahai Tuhan , saya mohon kepada-Mu bihaqqi (dengan kebenaran) Muhammad s.a.w., ampunilah dosaku!"
Allah s.w.t. berfirman :"Adam, bagaimana mungkin anda mengenal Muhammad padahal ia belum Kujadikan?"(Sedang Allah s.w.t. Maha Mengetahui)

Adam menjawab "Wahai Tuhan, sesungguhnya tatkala engkau menciptakan aku, kuangkat kepalaku, maka kulihat di atas tiang-tiang Arasy tertulis : La ila haillallah Muhammadurrasulullah
"Mengertilah aku bahawa Engkau tidak menyandarkan sesuatu ke nama-Mu, melainkan orang yang paling dikasihi makhluk."

Allah pun berfirman "Benar Adam, sesungguhnya Muhammad s.a.w. itu makhluk paling kasih sayang kepadaku. Apa bila anda memohon dengan berkat kebenarannya, maka sesungguhnya Ku ampuni dosamu. Dan kalaulah tidak kerana Muhammad, tidaklah kujadikan anda."

Hadis ini turut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rah. dan disahihkan oleh beliau. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rah., dengan tambahan "Dan dia adalah Nabi yang terakhir dari keturunanmu."

Al-Imam Al-Kabir Malik bin Anas r.anhu mengisyaratkan tawassul yang dibenarkan , kepada Khalifah Al-Mansur, ketika Al-Manshur mengerjakan haji dan menziarahi kuburan Nabi s.a.w., bertanya kepada Imam Malik r.a. ke mana harus menghadap bila berdoa, apakah menghadap kiblat atau menghadap ke kuburan Nabi s.a.w..

Al-Imam Malik r.anhu menjawab "Kenapa anda memalingkan wajahmu daripadanya? Dialah wasilahmu dan wasilah bapamu, Adam kepada Allah s.w.t.. Menghadaplah kepadanya dan mintalah syafaatnya, nescaya ia akan mensyafaatkanmu."

Firman Allah s.w.t. dalam Surah An-Nisa' ayat ke-64 yang bermaksud:

"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."


Al-Qadih Iyaadh rah. menyebutkan kisah ini dalam kitabnya "asy-Syifa' "dengan sanad sahih, Dan Imam As-Subki rah. menyebutkannya dalam "Syifa' As-Siqam fi Ziarati Khairil Anam"
Al-Allamah Sayyid As-Samhudi rah. dalam "Khulashatul Wafa", Al-Imam Al-Qasthallani rah. dalam "Al-Mawahibul Laduniyyah", Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar rah. dalam "Tuhfatut Zuwar" dan dalam "Al-Jauharul Munazhzham".

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam "Al-Jauharul Munazhzham" menegaskan bahawa riwayat tentang Al-Imam Malik r.a. itu adalah benar, dan tiada yang membantahnya.

Menurut Al-Imam Az-Zarqani rah. dalam "Syarah Al-Mawahib", kejadian itu diriwayatkan oleh Ibnu Fahd dengan sanad yang Jaiyid, diriwayatkan juga oleh Al-Qadhi Iyaadh dengan sanad sahih, dan perawi-perawinya yang tsiqah (terpecaya).

Ditegaskan demikian, adalah untuk menolak anggapan kalangan yang tidak mempercayai hal itu dari Al-Imam Malik r.anhu.

Al-Imam Al-Mujtahid As-Subki rah. menegaskan bahawa berwasilah dan mohon pertolongan kepada Nabi s.a.w. itu, adalah bagus sekali, sebab sudah dillakukan oleh para nabi-nabi, orang salih, Ulama Salaf dan Khalaf, dan orang-orang awam, baik sebelum baginda dijadikan mahupun sesudah lahir, di alam barzakh, dan pada hari kemudian.

Menurut riwayat dari Al-Imam Al-'Atabi dan Al-Imam Sufyan bin Uyainah r.anhum, keduanya Ulama Salaf As-Soleh, tentang seorang Arab desa membaringkan tubuhnya di atas kuburan Nabi s.a.w.. Peristiwa ini menurut Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar rah. di dalam kitabnya "Al-Jauharul Munazhzham" berdasrkan riwayat sebahagian huffaz dari Abu Sa'id As-Sam'ani, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kwh., bahawa sesudah tiga hari penduduk Madinah mengurukan Nabi s.a.w., seorang Arab desa membaringkan dirinya di atasnya dengan tenang. Menaburkan sebahagian tanahnya ke atas kepalanya, seraya bermohonkan:

"Wahai Rasulullah s.a.w., engkau telah bersabda , kami telah mendengar sabdamu itu. Engkau telah menerima dari Allah s.w.t. sesuatu yang telah kami terima daripadamu. Dalam ayat yang diturunkan-Nya kepadamu (surah An-Nisa' 64), Allah berfirman yang maksudnya,"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati bahawa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

"Saya telah menganiaya diriku, aku mendatangimu, mohon supaya minta ampuni dosaku kepada Allah s.w.t.."
Maka terdengar suara dari dalam kubur Nabi s.a.w. "Allah s.w.t. telah mengampunimu."

Hadis yang sama maksudnya dengan itu datang juga daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kwh. menurut sumber yang lain. Dan diperkuatkan oleh hadis sahih yang menyatakan :

"Hidupku lebih baik bagi kamu, kamu dapat bercakap-cakap, ia pun dapat bercakap cakap dengan kamu. Kematianku lebih baik bagi mau, kerana amal-amal kamu diajukan kepadaku. Mana yang kulihat baik, akupun memuji Allah dan mana yang kulihat tidak baik, aku minta ampuni kamu."

Selawat dan Salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan serta Sayyid kita Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan Junjungan kami di tempat yang Kau janjikan ...Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi menyayangi akan Umat Nabi s.a.w. ini.

Dan Segala Puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian Alam, Tiada berlaku sesuatu melainkan dengan Kehendak-Nya, lagi Maha Mengatur , Maha Kuasa , Tiada Daya Upaya melainkan Allah Azza Wajalla, Dan Allah s.w.t. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah s.w.t. jua Yang Maha Mengetahui...

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Thursday, September 24, 2009

Terpancutnya air dari jari jemari Rasulullah s.a.w.

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empuanya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Faqir ingin berkongsi dengan saudara pembaca yang dimuliakan Allah s.w.t. dengan kisah bagaimana air terpancut dari jari jemari kekasih kita, penghulu serta ikutan kita dunia akhirat Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w.. Telah diriwayatkan oleh Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi rah., daripada Al-Hakim Abu Abdullah berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Muhammad ibn Abi al-Hasan, telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman ibn Abi Hatim al-Razi daripada bapanya, berkata Umar ibn Sawwad daripada Al-Imam Syafi'e r.anhu, telah berkata Al-Imam Al-Kabir Syafi'e r.anhu :

"Tiada suatu mukjizat yang dikurniakan kepada seseorang Nabi, maliankan dikurniakan juga kepada Rasulullah s.a.w. dengan mukjizat yang sama atau lebih hebat daripada mukjizat mereka" (Manaqib al-Syafi'e karangan Al-Hafizh Al-Baihaqi)Di dalam Sohihain, daripada Sayyidina Anas bin Malik r.anhu berkata :

"Aku melihat Rasulullah s.a.w. dan ketika itu telah masuk waktu sembahyang Asar. Maka orang ramai pergi mencari air untuk berwudhuk tetapi mereka tidak mendapatinya. Maka didatngkan kepada Rasulullah s.a.w. air wudhu'nya. Lalu Baginda s.a.w. meletakkan tangannya ke dalam bekas tersebut. Maka aku melihat air terpancut dari celah jari jemari Baginda s.a.w. dan dari hujung jarinya sehingga semua kaum dapat mengambil wudhu'"
Telah berkata perawi hadith: Maka kami bertanya kepada Anas r.anhu:Berapa ramaikah bilangan kamu semua? Jawabnya: Kami seramai 300 orang.

Daripada Salim ibn Abi al-Ja'd daripada Sayyidina Jabir r.anhu :

"Pada Hari Hudaibiah, orang ramai kehausan. Pada ketika itu, di hadapan rasululah s.a.w. terdapat sebuah bekas air. Lalu Nabi s.a.w. berwudhu' dengan air yang terdapat dalam bekas tersebut. Orang ramai datang bertemu dengan Nabi s.a.w. dan berkata: Kami tidak mempunyai air melainkan apa yang terdapat di dalam bekas airmu itu. Maka Nabi s.a.w. meletakkan tangannya ke dalam bekas tersebut dan terpancutlah air dari celah jari-jarinya seperti mata air."
Maka aku (perawi hadith iaitu Salim ibn Abi al Ja'd) bertanya : Berapa ramaikah kamu ketika itu? Sayyidina Jabir r.anhu menjawab: Sekiranya bilangan kami seramai 100 000 orang pun akan mencukupi ! Dan kami seramai 1500 orang. Hadis ini turut dinukilkan oleh Al-Allamah Al-Qadhi Iyaadh r.anhu di dalam kitabnya al Syifa' bi ta'rif Huquq al Mustafa H;217 Jilid 1/2.

Al-Mufassirun Al-Imam Al-Qurtubi rah. menyatakan bahawa , peristiwa terpancutnya air dari jari jemari Baginda s.a.w. berlaku berulangkali di beberapa tempat dan di tempat tempat yang menjadi tanda kebesaran Islam.

Beliau juga menyatakan, bahawa mukjizat ini telah diriwayatkan dari banyak jalan yang kesemuanya menunjukkan ilmu yang qathi'e (pasti) dan di ambil dari hadith yang mutawatir maknawi. Bahkan mukjizat seperti ini tidak pernah didengari berlaku kepada Nabi-Nabi a.s. yang lain di mana air terpancut di antara tulang, daging dan darah Nabi s.a.w..

Al-Imam Muzani r.anhu berkata:

"Terpancutnya air dari celah jari jemari Baginda s.a.w. adalah lebih hebat dan lebih besar daripada mukjizat terpancutnya air dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa a.s. dengan tongkat, kerana keluarnya air dari celah batu merupakan perkara yang pernah terjadi. Firman Allah s.w.t. :

"Pada hal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lau keluar mata air daripadanya."(Al-Baqarah:74)

Selawat dan Salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan serta Sayyid kita Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan Junjungan kami di tempat yang Kau janjikan ...Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi menyayangi akan Umat Nabi s.a.w. ini.

Dan Segala Puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian Alam, Tiada berlaku sesuatu melainkan dengan Kehendak-Nya, lagi Maha Mengatur , Maha Kuasa , Tiada Daya Upaya melainkan Allah Azza Wajalla, Dan Allah s.w.t. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah s.w.t. jua Yang Maha Mengetahui...

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Gambar Sebahagian dari Ulama Kita r.anhum

Al-Fadhil Tuan Guru Syaikh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki

Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Seggaf

Habib Munzir Al-Musawa
Pengasas Majelis Rasulullah

Tuan Guru Syaikh Abdul Karim Al-Banjari

Al-Allamah al-Shaykh al-Sayyid Muhammad Fadlullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-Suhaymi. Beliau adalah pengasas Kuliyyah al-Attas di Johor Bahru dan Kuliyyah al-Firdaws di Singapura serta pernah menjadi mudir di Kuliyyah al-Lughah wad-Din di Pekan, Pahang.

Tuan Guru Al-Fadhil Syaikh Pak Da Eil
Guru Besar di Masjidil Haram


Tuan Guru Syaikh Wan Ali Kutan

Al-Alim Al-Allamah Tok Kenali Al-Kalantani
Pengasas Majalah Pengasuh


Syaikhuna Dr Muhammad Uthman El-Muhammady


Al-Fadhil Syaikh Fuad Kamaluddin Al-Maliki

Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad
Mufti Johor ke-4 dan ke-6

Tengku Mahmud Zuhdi - Syaikhul Islam Selangor (1935 -1952)


Tuan Guru Syaikh Muhammad Nur Al-Fathani


Tuan Guru Baba Ismail Spanjang


Sohibus Samahah Tuan Guru Hj Abdullah Fahim
Mufti Pulau Pinang

Tuan Guru Syaikh Pa' Chu Him, Kedah

Al-Alim Al-Allamah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Alim Besar Mazhab Syafi'e

Tuan Guru Syaikh Nasir bin Hussein Al-Banjari @ Tuan Hussein Kedah
Cicit kepada Syaikh Arsyad Al-Banjari

Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, KedahTuan Guru Haji Sulung Al-FathaniTuan Guru Haji Wan Muhammad Idris Bermin @ Tok Bermin


Tuan Guru Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili (Guru Masjidil Haram)


Tuan Guru Syaikh Utsman Jalaluddin Penanti


Tuan Guru Syaikh Nuruddin Al-Marbu Al-BanjariAl-Musnid Dunya Al-Muhaddith Syaikh Yasin Isa Al-Fadani
(Guru Besar Masjidil Haram )


Tuan Guru Haji Hashim (Mudir Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan)

Monday, September 21, 2009

Kerisauan Yang sentiasa Berlegar Di Kepala Ini

Segala Puji Hanya bagi Allah s.w.t. , Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada makhluk, Malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpah dan dicurahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan dan kekasih-Nya Sayyidina Muhammad s.a.w.(Ya Allah Tempatkan junjungan kami di tempat yg terpuji sepertimana yang Kau Janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat r.anhum yg mengerah seluruh keringat dalam menyebarkan Agama Islam yang tercinta ini.

Amma Ba'du,

Faqir tidak dapat menenangkan hati yang gundah gulana ini, melihatkan Umat Islam yang tercinta semakin hanyut dengan berbagai bagai ujian dan cabaran.. Kepada Allah s.w.t. jua kita pohonkan penawarnya...Sungguh telah banyak program program yang berunsur maksiat dan haram secara jelas masih lagi dibenarkan siarannya. Faqir melihakan perkara ini mendatangkan kesan negatif bukan sahaja pada generasi sekarang tetapi lebih teruk lagi generasi hadapan. Faqir ingat lagi beberapa tahun lepas diadakan satu pertandingan menyanyi bagi kanak-kanak...
Alangkah sedihnya melihat bakat dan keistimewaan kanak kanak ini disalahgunakan ke arah yang seperti itu...Alangkah baiknya kanak-kanak ini di ajar mengalunkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu lantas menarik orang-orang disekitarnya untuk turut sama mentadabbur ayat yang di baca...

Tidak cukup dengan maksiat keduniaan, berlaku pula yang lebih bahaya lagi iaitu fitnah agama, fitnah pegangan, fitnah aqidah..Berbagai bagai ajaran sesat atau sekurang kurang ajaran yang mendakwa mengikut Quran dan Sunnah tetapi memahamkan keduanya bukan dengan kefahaman yang sebenar..

Telah berkata Al-Imam As-Sanusi rah. di dalam kitab Hasyiah Dusuki A'la Ummul Barahin bahawa asal kufur dan bid'ah itu 6 perkara , dan yang keenam adalah "Berpegang Ia akan segala zahir ayat Al-Quran dan Hadis yang mutasyabihat padahal tiada dilintangkan dengan dalil aqliyah dan naqliyah yang muhkamat".

Umat hari ini perlu diingatkan dengan Tauhid dan Akidah yang sohih, supaya tidak terjerumus dan mengetahui perbezaan antara aswj dengan fahaman2 yang lain....Alasan bahawa Tauhid ini cukup kita beriman sahaja perlu kita perhatikan kembali..

Telah tersebut di dalam Ihya' Ulumuddin bagi Al-Imam Al-Hujjah Al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali r.anhu bahawa bagi orang awam cukup bagi mereka berkata "Aku Beriman kepada Allah s.w.t., Aku berserah diri padanya" "Tetapi keyakinan yang hanya berlandaskan garis besar ini perlu betul betul kuat dan tanpa berlaku syak..."

Maka zaman ini menyaksikan bahawa begitu banyak perkara yang menggugat akidah kita , seperti kelahiran kumpulan JIT (Jangan Ikut Tuhan), Rasul Palsu, Khawarij, dan sebagainya begitu senang didapati kerana teknologi maklumat yang kita miliki sekarang ini..Maka belajarlah Tauhid saudaraku, jangan sesekali merasa puas atau cukup dengan Ilmu yang ada ...

Telah berkata Al-Imam Abu Hanifah r.anhu "Mempelajari Tauhid lebih aku cintai dari mempelajari Fiqh"...Dan Imam Abu Hanifah r.anhu telah mengarang satu kitab tauhid namanya Al-Fiqh Al-Akbar..Fiqh bermakna hukum hakam...maka ketahuilah saudaraku yg tercinta bahawa sebesar besar hukum hakam itu adalah hukum Tauhid...Telah berkata Al-Imam Al-Syafi'e r.anhu dan para sahabatnya "Kami memperdalami Ilmu Tauhid dahulu baru kami memperdalami Ilmu Fiqh".

Dunia sekarang ini memerlukan umat Islam berpegang teguh dengan aqidah dan Tauhid yang sohih kerana serangan musuh Islam dari dalam Islam itu sendiri jauh lebih berbahaya dengan melantik orang dalam Islam itu sendiri untuk memecahbelahkan umat Islam yang tercinta ini...

Umat Islam hari ini perlu menanamkan Rasa Cinta Kepada Allah s.w.t. dan Cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w.. Terus terang , pengalaman fakir menyertai program di UTM ini, Alhamdulillah banyak menyebut Allah s.w.t., pujian dan kesyukuran atas-Nya, tetapi alangkah sedihnya teramat jarang kita menyebut Kekasih-Nya, Nabi-Nya, orang yang kita mengaku kononnya lebih kita cintai dari diri sendiri, Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w.....Mengapa Ini Berlaku????? Apakah yang menyebabkan sang pencintaitu melupakan kekasihnya?? Sungguh memalukan mereka yang mengaku mencintai Nabi Muhammad s.a.w. tetapi hanya manis di bibir sahaja tetapi tidak mengingati baginda melainkan hanya sedikit sekali....

Ingatlah wahai Umat yg tercinta...bahawa kita dicintai Allah s.w.t. atas asbab kita Umat Nabi Muhammad s.a.w....Amalan dilipatgandakan sehingga 700000 dan lebih mengikut sekehendak Allah s.w.t. itu atas kelebihan sebagai Umat Nabi Muhammmad s.a.w., Solat lima waktu tetapi dianggap 50 waktu di sisi Allah s.w.t. adalah atas usaha baginda s.a.w. yg berusaha mengurangkannya. Tidak ditimpakan bala bencana yang besar seperti kaum thamud dan A'ad itu adalah kerana kita Umat Nabi Muhammad s.a.w.....Fakir melihatkan inilah kesan kesan kemusnahan pada umat Islam yg tercinta ini... Bermula dengan melupakan Nabi Muhammad s.a.w., tidak mustahil selepas ini akan melupakan Allah s.w.t. pula....Hayatilah pengorbanan Nabi s.a.w. ke atas kita Umatnya.

Semasa detik kewafatan Nabi s.a.w. , Sayyidina Ali bin Abi Thalib kwh. menceritakan bahawa aku melihat mulut Nabi s.a.w. terkumat kamit menyebut sesuatu , lalu aku dekat kan telinga ku, lalu aku mendengar perkataan "Ummati, ummati, ummati"..Wahai Hamba Allah, Wahai manusia yg mengaku sebagai Umat Nabi s.a.w., Di mana ingatanmu kepada junjunganmu?

Al-Habib Ali Al-Jufri rah. menakalkan satu hadis yang diriwayatkan dengan semua sanad perawinya sahih kecuali seorang sahaja yg mencapai tsiqah...itupun tsiqah, maka hadis ini adalah kuat, iaitu daripada Sayyidatina Aisyah r.anha , bahawa satu hari beliau melihat Baginda Nabi s.a.w. dalam keadaan sangat ceria, lantas aku mengambil kesempatan dari itu, aku pergi menghampiri baginda dan berkata "Doakanlah aku Ya Rasulullah". Maka Rasulullah s.a.w. pun mendoakan aku dengan doa "Ya Allah, Ampunkan dosa Aisyah yang sengaja mahupun tidak, yang lepas mahupun yang akan datang". Mendengar sahaja doa daripada Nabi s.a.w., aku gembira keriangan lantas aku meletakkan kepalaku di paha baginda s.a.w...Melihatkan aku begiru gembira , Baginda bertanya "Apakah kau gembira Ya Aisyah". Maka , aku berkata "Manakan tidak, aku didoakan oleh seorang Rasul yang tidak tertolak doanya". Maka baginda s.a.w. bersabda "DEMI ALLAH YA AISYAH, DOA SEBEGINILAH YANG AKU PANJATKAN KEPADA UMATKU SETIAP KALI AKU SELESAI BERSEMBAHYANG"

Lihat dirimu hai Fulan, Hai Manusia, di mana kasihmu kepada baginda Nabi s.a.w., Di mana ingatanmu kepada Nabi s.a.w. . Maka tidak hairanlah Nabi s.aw. bersabdayg lebih kurang maksudnya "Orang yang zalim adalah orang yang tidak berselawat kepadaku apabila namaku disebutkan".

Sesungguhnya Mencintai Allah dan Rasul adalah perkara awal-awal yang perlu di ajar kepada anak-anak sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya.

Marilah sama-sama kita merenungi diri ini, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, apabila kedua duanya lahir, pasti kecintaan kepada Umat Muhammad s.a.w. akan berkembang mekar dan barulah kita merangka strategi dakwah dengan kecintaan ini. Semoga Allah s.w.t. tetap memperteguhkan cintaku kepada-Nya dan Nabi-Nya, ibu bapaku, sekalian para guruku dan para sahabat serta ulama r.anhum, dan seterusnya kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat RahimahUllah....

Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w., (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau Janjikan...Amin)

Segala Puji hanya bagi Allah s.w.t., Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui, Tiada daya upaya melainkan Allah s.w.t, Tiada berlaku sesuatu melainkan ada Kehendak-Nya, Tiada Ia bersekutu malah Maha Suci Ia dari mengambil Tempat , Bentuk dan Jisim kerana Dia yang menjadikan semua itu dan Dia tidak sesekali mengambil faedah dari Ciptaan-Nya..Dia tidak Terkesan dengan perbuatan Hamba-Nya, Lagi Maha Perkasa ,Maha Kuasa, Yang mentadbir Alam ini dengan KeAdilan-Nya...

Jazakallah Khairan Kathira (^_^)
Salim Azham (MSA)

Saturday, September 19, 2009

Komen terhadap artikel dr.Asri yg tak bertanggungjawab

Oleh: Prof madya Dr Asmadi Mohamed Naim


Saya membaca tulisan Dr Asri bertajuk: Islam: Antara Nas Dan Pendapat Tokoh. Pada saya Dr. Asri mengulas perbahasan kitab-kitab ulama tanpa mengetahui susur galur dan sebab musabab kenapa perbahasan sedemikian muncul. Ini dikeranakan latarbelakangnya pengajian ijazah pertama Bahasa Arab Jordan yang tiada subjek Syariah kecuali terlalu sedikit (seumpama pelajar sastera Melayu di Malaysia, tidak seperti Kuliah Bahasa Arab di al-Azhar), kemudiannya dia terus terjun dalam pengajian hadith di peringkat Masters (secara penyelidikian dan bukan berguru) dan hanya PhDnya sahaja ada 8 kursus yang perlu dilalui secara berguru. Hubungannya dengan ulama-ulama adalah terlalu sedikit berbanding pembacaan.

Untuk mengkritik kitab-kitab turath, dia memilih satu huraian kitab yang ditulis oleh ulama yang tidak terkenal di kalangan ulama mutaakhirin. Dia tahu dia tidak akan berjumpa perkara sedemikian dalam kitab mutaqaddimun mazhab. Dia tahu, dia sukar untuk mengkritik syarahan Imam al-Shafie, al-Mawardi, al-Nawawi dalam aliran mazhab Shafie. Demikian sukar juga dikutuk pandangan Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar dalam mazhab Hanafi. Sukar juga di'pandir'kan pandangan pemuka mazhab Malik seperti Ibn Rusyd al-Jad dan Ibn Rusyd al-Hafid dan al-Dasuqi sebagaimana sukar mempertikai Ibn al-Qudamah, al-Maqdisi dalam mazhab Hanbali.

Sesiapa yang mempelajari 'madkhal al-fiqh' (Pengantar al-Fiqh) sepatutnya menyedari adanya budaya 'araaitiyyun' (kalau sekiranya... araaita) di kalangan ulama untuk membahaskan kemungkinan-kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Sekira sangkaan baik ada pada pelajar, ia akan merasakan bagaimana hebatnya seseorang imam itu berusaha mengembangkan perbahasan dalam sesuatu perkara. Itu ijtihad mereka dan sumbangan mereka. Kebiasaan guru-guru Shariah menerimanya sebagai satu usaha ulama-ulama silam memperhalusi setiap perbahasan dan bersangka baik dengan ulama-ulama ini.

Tugas pelajar-pelajar Shari'ah kemudiannya menyaring dan memahami perbahasan tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat awam. Bahkan daripada contoh-contoh yang diberi, akan terbentuk kaedah mengeluarkan hukum di kalangan pelajar Shari'ah. Bukan semua orang layak menjadi mujtahid.


Sekali lagi 'isu kecil' berus gigi diperbesarkan utk menunjukkan dan membuktikan kebodohan ulama silam. Bukankah ada pandangan ulama silam yang tetap membenarkan bersugi selepas zohor?

Pada saya, ulasan negatif terhadap ulama-ulama tersebut menunjukkan 'kepandiran' orang yang memperkecilkan ulama-ulama silam tersebut. Kalau dia melalui pengajian rasmi Shari'ah di University of Jordan yang saya sama universiti dengannya (dan hampir sama tahun pengajian), dia akan berjumpa dengan ramai pensyarah-pensyarah yang menyindir pelajar-pelajar supaya menjaga adab dengan ulama. Bahkan ada yang menyebut: 'Hum rijal wa nahnu zukur' iaitu 'mereka lelaki (yang sebenar) dan kita lelaki (biasa)' sebagai sindiran kepada mereka yang merasakan setaraf atau lebih hebat dari ulama-ulama silam tersebut walaupun baru setahun dua di Kuliah Shari'ah. Bahkan pengajian saya dengan tokoh-tokoh Salafi Jordan seperti Prof. Dr Umar al-'Ashqar (yang digelar Salafi Tulen Jordan), Prof. Yasir al-Shimali dan lain-lain menunjukkan bagaimana mereka menghormati pandangan Imam-Imam mazhab tersebut dan anak-anak muridnya. Tidak pernah keluar dari mulut Prof. Umar perkataan 'banyak contoh-contoh bodoh yang dibentangkan oleh ulama Fiqh!'

Demikian juga, malang bagi Dr. Asri apabila semua 'busuk' yang dia lihat pada ulama silam. Takut-takut 'bahtera perubahan' menjadi 'bahtera fitnah'... Pada saya ini sudah menjadi 'keterlanjuran dan fitnah melampau' Dr Asri terhadap ulama! Yang di sebaliknya dia menyeru: 'Jangan ikut ulama, tapi ikutlah aku kerana aku bukan Pak Pandir dan akulah paling benar'.

Manakala ulasannya dalam Hashiah al-Bajuri, dia tidak menyatakan mukasurat. Saya lebih cenderung dia tersilap menterjemahkan. Terjemahan asal ialah memasukkan ‘keseluruhan kemaluan’. Kalau benarpun terjemahannya, ia di bawah konsep bahasa Arab yang di sebut ‘lanjutan contoh’ bukan sebagai ‘contoh utama’. Jadi, dia seharusnya lebih memahami perbahasan ulama-ulama fiqh dan seharusnya cuba bersangka baik kepada ulama-ulama tersebut sebagaimana dia boleh bersangka baik kepada Albani walaupun banyak 'tanaqudhat' (pandangan yang saling berlawanan samada dalam kitab yang sama atau kitab berbeza).

Wallahu a’lam.

Allahu musta'an.

Thursday, September 17, 2009

Wapres Minta Ulama Terus Berdakwah untuk Kembalikan Pengikut Noordin

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta para ulama dan pemimpin bangsa terus berdakwah untuk mengembalikan para pengikut Noordin M. Top pada ajaran Islam yang benar.

Menurut Wapres, selama tujuh tahun petualangannya di Indonesia, Noordin dikhawatirkan telah melahirkan banyak pengikut yang siap menggantikannya.

Wapres menyadari perlu dakwah khusus untuk mengembalikan para eks pengikut Noordin. Ia yakin, pascatewasnya pria asal Malaysia itu, masih ada sisa-sisa ideologi terorisme yang ditinggalkannya.

Ideologi yang menghalalkan bom bunuh diri dan membunuh orang-orang tidak bersalah dengan memakai jubah jihad. ''Bukan hanya polisi, ulama dan para pemimpin bangsa, kita semua, untuk mengembalikan paham-paham yang tidak benar,'' imbuhnya di Jakarta, dikutip dari Republika Online.

Tewasnya Noordin, Wapres harapkan menjadi pelajaran bagi pengikutnya untuk tidak malanjutkan upaya teror. Meskipun ia menyadari pula, tidak mudah untuk mengembalikan paham ajaran para pengikuti Noordin itu.

Terbukti, salah seorang yang ikut tewas dalam penyergapan di Solo ini adalah residivis kasus terorisme yang pernah mendekam di penjara. "Sama dengan pencuri, dia mencuri lagi,'' katanya. ''Di muka seakan-akan insyaf, tapi tidak. Perlu edukasi ulang.''

Setelah Noordin tiada, Wapres yakin aktivitas terorisme bakal berkurang. Namun, dia khawatir dalang terorisme itu sudah melahirkan banyak pengikut yang siap menggantikan perannya.

Setelah tujuh tahun malang melintang di Indonesia, bukan tak mungkin Noordin telah mendidik banyak pengikut. ''Itu juga harus kita khawatirkan,'' ujar Wapres mengingatkan. (rif)

Sunday, September 13, 2009

Bahaya Su'ul Khatimah

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Faqir ingin berkongsi dengan saudara yang faqir muliakan berkenaan dengan su'ul khatimah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rah. .

Seseorang dapat menjadi bersifat su'ul khatimah, walaupun ia seorang yang sangat berhati-hati , zuhud dan saleh. Ini disebabkan kerana dalam niatnya terkandung bid'ah. bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Rasulullah s.a.w. , para sahabat r.anhum dan tabi'in rah.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang Khawarij yang rajin membaca Al-Quran dan Shalat.

"Ia lebih rajin dari kalian dalam hal shalat dan membaca Al-Quran , hingga jidatnya kehitam-hitaman. Akan tetapi, ia membaca Al-Quran tidak sampai ke dalam lubuk hatinya, dan shalatnya tidak diterima oleh Allah s.w.t.".

Jika demikian, bid'ah adalah sifat yang sangat ,e,bahayakan , kerana dapat menyesatkan keyakinannya, bahawa Allah s.w.t. itu seperti makhluk. misalnya, menganggap Allah s.w.t. benar-benar duduk di atas Arasy (singgahsana ghaib), padahal Allah s.w.t. itu laisa kamitslihi syai'un.

Kelak, jika pintu hijab telah terkuak, akan diketahui bahawa Allah s.w.t. tidak lah sepertimana yang digambarkannya. Dan akhirnya, ia akan ingkar akan Allah s.w.t.. Dan kelak, apabila seseorang sudah dekat dengan sakaratulmaut dan terkuak hijab, baru akan sedar bahawa masalah ini demikianlah kenyataannya. Ia akan kebingungan kerana tidak sesuai dengan anggapannya.

Dalam keadaan seperti itulah ia mati dengan sifat su'ul khatimah, meskipun amalannya baik. Na'uzubillah !!. Maka dalam ibadah yang paling penting adalah IKTIKAD.

Seseorang yang salah iktikad dikeranakan pemikirannya atau ikut-ikutan orang lain, berarti terjerumus dalam bahaya ini. Kesalehan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik juga tidak akan mampu menolong dari bahaya ini. Yang akan menyelamatkannya hanyalah Iktikad yang benar.

Oleh kerana itu, perhatikanlah hal-hal yang baik dari Junjungan Nabi Muhammad s.a.w., yang semuanya didasari oleh iktikad yang benar pula.

Orang yang sederhana pemikirannya akan lebih selamat. Sederhana, bererti tidak berfikir secara mendalam, walaupun ia tidak begitu pandai. Tetapi ia akan lebih selamat daripada orang yang berlagak berilmu tetapi dasar iktikadnya tidak benar.

Orang yang sederhana pemikirannya itulah sesungguhnya yang beriman kepada Allah s.w.t., keoada Rasul-Nya , dan kepada akhirat.

Jika seseorang tidak mempunyai waktu untuk memperdalam kan ilmu tauhid, maka usahakan agar tetap yakin dan percaya kerana dengan begitu sudah selamat. Cukup ia berkata dalam hati "Aku beriman kepada Allah, dan aku berserah diri pada Alllah, dan aku beriman pada hari akhirat".

Tetapi orang yang beriman pada garis besarnya saja perlu benar-benar kuat. Hendaknya tidak ragu-ragu dan cukup pada garis besarnya sahaja dalam iktikad. Oleh sebab itu, rasulullah s.a.w. melarang memperbincangkan orang lain. Pikirkan sahaja bagimana ibadahnya sah dan diterima.

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Sunday, September 6, 2009

Para Ulama yang Mengarang Kitab Maulid

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Sesungguhnya kitab Maulid Nabi SAW telah dikarang oleh Para Ulama yang Tsiqah lagi menjadi Panutan Umat Islam zaman berzaman.

1) Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali yang terkenal dengan gelaran Al-Hafiz Ibnul Jauzi (w. 597 H) dengan kitab maulidnya Al-Arus

2) Al-Imam Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Hafiz Abulkhattab Umar bin Ali yang terkenal dengan gelaran Ibnu Dahyatilkabi (w. 633 H) dengan kitab maulidnya At-Tanwir Fi Maulidil Basyirin Nadzir.

3) Al-Imam Syeikhul Qurra' Waimamul Qiraat pada zamannya, Al-Hafiz Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Jamie' Abulkhair Syamsuddin Muhammad bin Abdullah Al-Juzuri Al-Syafi'e (w. 660 H) dengan kitabnya 'Urfutta'rif bilmaulidis syarif.

4) Al-Imam Al-Mufti Al-Muarrikh Al-Muhaddits Al-Hafiz 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Kathir yg terkenal dengan gelaran Ibnu Kathir (w. 774 H) dengan kitabnya telah ditanzimkan dan disyarahkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salim bin Hafidz, Mufti Tarim.

5) Al-Imam Al-Kabir wal'alim Asy-Syahir , Hafizul Islam wa 'Umdatul Anam , wa Marja'il Muhaddisin Al-A'lam, Al-Hafiz Abdul Rahim ibn Husain bin Abdul Rahman Al-Misri yang terkenal dengan gelaran Al-Hafiz Al-Iraqi (725 H -808H) dengan maulidnya yang hebat Al-Mauridul Hana.

6) Al-Imam Al-Muarrikh Al-Kabir wal hafiz Asy-Syahir Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qahiri yg terkenal dengan gelaran Al-Hafiz Al-Sakhawi (831 H - 902 H) dengan kitabnya Al-Fakhrul 'Alawi Fi al-Maulid an-Nabawi

7) Al-Allamah Al-Faqih As-Sayyid Ali Zainal Abidin As-Samhudi Al-Hasani, pakar sejarah dari Madinah Al-Munawwarah (w 911 H) dengan kitabnya Al-Mawarid Al-Haniyah fi Maulid Kahiril Bariyyah.

8) Al-'Allamah Al-Faqih Al-Hujjah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami (w 974 H), mufti Mazhab Syafi'e di Makkah Al-Mukarramah dengan kitabnya Itmamun Ni'mah 'Alal 'Alam Bimaulid Saiyidi Waladi Adam. Syaikhul Azhar ke-19 , Al-Allamah Hadrat Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri telah mensyarahkannya dalam bentuk Hasyiah dan dinamakannya Tuhfatul Basyar 'ala Maulid Ibn Hajar.

9) Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid As-Sayyid Ja'far bin hasan bin Abdil Karim Al-Barzanji, Mufti Mazhab As-Syafi'e di Madinah Al-Munawwarah (khilaf tahun wafatnya 1177 H/1184 H) dengan kitab Maulid yang termahsyur dan paling luas tersebar di negara-negara Arab dan Islam, di timur dan barat. malah dihafal dan dibaca oleh orang Arab dan 'Ajam dalam perhimpunan mereka yang berbentuk kemasyarakatan iaitu Kitab Maulid Al-Barzanji.

10) Al-Alllamah Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani (w 1350 H) dengan maulidnya Jawahirun Nazmul Badi' Fi Maulidis Syafi' diterbitkan berulangkali di Beirut, Lubnan.

Begitulah sebahagian daripada kitab-kitab Maulid yang telah disusun oleh para ulama r.anhum umat Islam yang terkenal. Kebanyakan Maulid yang ada pada hari ini dikarang oleh para huffaz, muhaddisin dan ulama yang mahsyur. Cukuplah bagi kita melihat betapa maulid ini begiru dimuliakan oleh para ulama silam r.anhum, tetapi cuba pula diingkari oleh mereka yang mengaku cerdik pandai dalam agama pada akhir zaman ini. Na'uzubillahi min dhalik.

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Thursday, September 3, 2009

Nazam Syaikh Abul Hasan rah. mengenai Lailatur Qadar

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,Wahai yang bertanya

Tentang lailatul qadar bila ada ia
10 terakhir Ramadhan tempatnya dia
Pada yang gasal diharap adanya
Diketahui ia dengan hari Ramadhan bermula
Jika Ahad dan Rabu mula ia, malam ke-29 itulah dia
Jumaat dan Selasa, ke-27 jadi ia
Khamis mula, ke-25 pula
Jika Sabtu hari pertama, ke-23 malam utama
Jika Isnin pula, malam ke-21 jangan lupa
Inilah kaedah dinaqal ia
Dari kalangan ahli sufi zuhud tak cinta dunia


Dan perbanyakkanlah berdoa dengan doa yang diajarkan Junjungan Nabi SAW kepada Sayyidina Mu`adz RA, agar dengannya Allah sudi memberikan kita inayahNya untuk berzikir kepadaNya, bersyukur atas segala ni'mat kurniaanNya serta menjalani ibadah kepadaNya dengan sebaik-baiknya. Sungguh kita hambaNya yang lemah .... Allahu ... Allah. Doa ini Junjungan pesankan kepada Sayyidina Mu`adz RA agar sentiasa diamalkan setiap lepas sholat, sebagaimana sabdaan mulia baginda SAW yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abu Daud dan an-Nasaa-i sebagai berikut:-


Bahawasanya Junjungan Rasulullah SAW telah mengambil tanganku dan bersabda: "Wahai Mu`adz, demi Allah aku mengasihimu". Kemudian baginda meneruskan sabdaan: "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu`adz, jangan engkau tinggalkan berdoa selepas setiap sholat dengan doa: Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadaMu, bersyukur kepadaMu dan perbaikkanlah ibadahku kepadaMu."
Tanpa inayah Allah, pasti kebinasaan menunggu kita.... Allahu .. Allah.

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Wednesday, September 2, 2009

Salafi Adalah Marhalah Masa , Bukan Mazhab Dalam Islam

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Kelahiran kalimah salafi bukanlah satu perkara yang pelik. Ini kerana kalimah tersebut merujuk kepada istinbat dari sabda Nabi s.a.w. sebagaimana termaktub dalam kitab Majma' Az-Zawaid bg Imam Nuruddin Al-Haithami rah. dengan daftar hadis bernombor 1036.

Sabda Nabi s.a.w. "Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Kemudian orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya, kemudian datang satu kaum yang didahului sumpah mereka daripada penyaksian mereka , penyaksian mereka adalah sumpah mereka."

Hadith ini menerangkan kelebihan golongan yang terdahulu . Kelebihan mereka adalah kerana mereka mempunyai kehampiran masa dengan baginda Nabi s.a.w.

Ekoran mereka merupakan golongan yang terawal, mereka memahami maksud Nabi s.a.w. dengan sebenar-benar pemahaman , tanpa perlunya mewujudkan kaedah pemahaman atau turuq al-istinbat dari Al-Quran dan Al-Hadith.

Setelah kewafatan nabi s.a.w., perkembangan Islam telah berjaya memaut hati manusia yang menganuti pelbagai agama. Maka Islam sudah dianuti oleh bekas-bekas penganut agama seperti Nasrani, yahudi, Hindu dan sebagainya.

dengan perkembangan baik ini, golongan golongan baru dengan Islam mula membandingkan agama ini dengan agama-agama anutan mereka terdahulu sehinggakan lahirlah perdebatan di kalangan mereka yang sebahagian besarnya melibatkan sahabat-sahabat baginda s.a.w. sendiri.

Tidak dinafikan juga, ada sebahagian dari penganut-penganut baru islam ini, walaupun sudah memeluk Islam, tetapi mereka masih cenderung kepada ajaran-ajaran lama mereka. Sehinggakan ajaran yang mereka cenderungkan itu dilabelkan sebagai islam juga.

Ekoran dari keadaan sebegini, menyebabkan lahirnya kaedah-kaedah pemahaman atau turuq al-istinbat yang betul bagi memahami kehendak nas yang sebenar. Maka dengan demikian, lahirlah mazhab-mazhab dalam islam untuk memahami maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas-nas syarak.

Memahami dari ulasan tadi, Salafi bukanlah satu mazhab dalam islam, tetapi Salafi adalah satu marhalah masa yang mana di sana terdapat mazhab-mazhab dalam Islam yang telah menyediakan turuq al-istinbat bagi menjadikannya sebagai alat untuk generasi akan datang dalam memahami nas-nas syariat.

Dengan demikian , mendakwa diri sebagai "Salafi" adalah bathil, kerana ungkapan yang paling tepat adalah ittiba' salaf.

Mandakwa diri ini sebagai bermazhab Salafi adalah satu kemungkaran dan jenayah di dalam syariat islam yang dikategorikan olah Syaikh Prof. Dr. Said Muhammad Ramadhan Al-Buti rah. sebagai Bida'ah yang tidak diredhai Allah s.w.t. (As-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah Lah Mazhab Islami :m/s 276)

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Tuesday, September 1, 2009

Bahaya 3 Serangkai

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,


FELO Kehormat Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa (Istac), Dr Muhammad Uthman El-Muhammady mendedahkan sejak kebelakangan ini aliran selain Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti fahaman (Wahhabiy), Syiah dan Islam liberal mula menyerang negara menyebabkan sebahagian masyarakat terpengaruh.


Beliau yang menjadi ahli panel pada Wacana Ilmu bertajuk Ahli Sunnah Wal Jamaah anjuran akhbar Berita Harian dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim), baru-baru ini melahirkan kebimbangan (bahawa) masyarakat dan negara akan berdepan pelbagai masalah jika perkara (ini) tidak didedahkan. "Ramai yang mempertikaikan kita menggunakan kitab lama, kononnya tidak moden. (Mereka sebenarnya ingin memodenkan) masyarakat kepada aliran (pemikiran) Islam liberal. Kita bimbang jika masyarakat tidak didedahkan dengan fahaman yang betul mengenai Ahli Sunnah Wal Jamaah (pegangan Majlis Agama Negeri dan Fatwa Kebangsaan) nescaya kita akan berdepan pelbagai masalah termasuk boleh (memberi ancaman) kepada keselamatan negara," katanya.


Ketika ditanya, Sejauh mana fahaman Syiah, aliran Wahhabiy dan Islam liberal mempengaruhi pemikiran umat Islam, Pengarah Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Razali Shahabudin berkata, sukar menafikan wujud segelintir umat Islam negara ini dipengaruhi unsur bertentangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan amalan mazhab Syafi'ie. Beliau berkata, setakat ini JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) serta pihak keselamatan melalui peruntukan undang-undang dan dasar kerajaan berjaya membendung penularan fahaman berkenaan. "Pelbagai tindakan pencegahan dilakukan JAKIM dan JAKIM bagi mengelakkan fahaman itu menjadi serius sama ada melalui fatwa dikeluarkan, majlis penerangan di pelbagai peringkat masyarakat dan tindakan undang-undang terhadap penganut fahaman berkenaan," katanya.


Beliau berkata, fahaman Syiah dan Islam liberal bahaya terhadap umat Islam kerana alasan yang berbeza. Syiah diharamkan di negara ini melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 1996 berdasarkan percanggahan dengan akidah, syariah dan akhlak Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang bersidang pada 3 Mei 1996 membuat keputusan menetapkan umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Memperakukan ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang. Antara penyelewengan yang dikenal pasti dalam ajaran Syiah ialah imam adalah maksum, khalifah diwasiatkan secara nas, menolak ijmak ulama, menolak qiyas dan mengamalkan nikah mutaah (dan banyak lagi penyelewengan).

Sementara fahaman Wahhabiyah pula tidak sesuai diamalkan di negara ini kerana dikhuatiri boleh membawa kepada perpecahan umat Islam. Itu adalah hasil daripada perbincangan beberapa kali pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Semua keputusan adalah menyekat penularan fahaman Wahhabiyyah atas alasan isu khilafiyyah fiqhiyyah yang dibangkitkan boleh menggugat perpaduan umat Islam di Malaysia. Bagaimanapun keputusan itu tidak memutuskan Wahhabiyyah sebagai ajaran sesat. Razali berkata, mengenai Islam liberal pula setakat ini tidak wujud mana-mana individu atau organisasi di Malaysia yang menubuhkan apa-apa kumpulan atas nama Islam liberal seperti berlaku di Indonesia.

Bagaimanapun katanya, wujud fenomena liberal dalam kalangan organisasi dan individu tertentu yang sentiasa dipantau serta dikaji oleh pihak berkuasa agama. Malah, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 pada 25- 27 Julai 2006 membincangkan "Aliran Pemikiran Islam Liberal" dan memutuskan aliran itu adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. "Antara kesesatan pemikiran itu ialah berpegang kepada konsep pluralisme agama, meragui ketulenan al-Quran, menggesa tafsiran baru konsep ibadat, mempertikaikan kredibiliti Nabi SAW dan mempertikaikan hukum-hakam yang muktamad," katanya. Beliau berkata, ajaran sesat dan sebarang ajaran baru menyalahi tradisi Ahli Sunnah Wal Jamaah di negara ini yang berpegang kepada akidah Asya'irah-Maturidiyyah dan fiqh Syafi'ie, sudah tentu akan menimbulkan rasa kurang senang umat Islam.

Katanya, penyebaran ajaran sesat akan menggugat akidah serta syariah Islam sementara aliran seperti Wahhabiyyah boleh menimbulkan kekeliruan dan berakhir dengan krisis perpaduan jika tidak dibendung dan ditangani. Berdasarkan rencana Fahaman Wahabi Berasaskan Pemikiran Ibnu Taimiyyah di laman web Jakim bertarikh 19 Disember 2006, pada prinsipnya fahaman Wahabi membuat terjemahan serta tafsiran al-Quran dan hadis sebulat-bulatnya mengikut fahaman pemimpin mereka. Penerapan fahaman Wahabi di kalangan umat Islam di negara ini yang sejak berkurun lama berakar umbi dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah menimbulkan salah faham di kalangan umat Islam. Orang awam yang kurang mahir selok belok mazhab lebih baik bertaklid dengan pegangan mazhab sedia ada. Hakikatnya fahaman Wahhabiy tidak membawa pemikiran baru mengenai akidah. Mereka hanya mengamalkan apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyyah dalam bentuk yang lebih keras berbanding apa yang diamalkan Ibnu Taimiyyah sendiri. Perkembangan fahaman Wahabi dan penerapan mazhab lain dalam masyarakat Islam di negara ini tidak dapat dielakkan kerana kesan globalisasi ilmu di dunia hari ini.

Petikan daripada Akhbar berita Harian dalam Ruangan Agama.

Fahaman Wahhabiy, Syiah dan Islam Liberal adalah bertentangan dengan Fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia. Kewujudan aliran ini bukan sekadar mengganggu-gugat keharmonian fahaman dan amalan, tetapi tindakan mereka yang ekstrem mampu mengancam keselamatan negara. Oleh itu, ianya perlu dibendung sehingga ke akar umbi.

Bersama kita semarakkan program Pemantapan Akidah di semua peringkat dalam mendedahkan penyelewengan yang terdapat pada fahaman ini supaya masyarakat jelas dgn fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar.


Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)