Renungan

Friday, March 19, 2010

Penegasan Ulamak R.anhum Supaya Berpegang kepada Ahli Sunnah wal jama'ah Asya'irah wal Maturidiah !!!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Pengarang Ratib Al-Haddad yang Mahsyur, Syaikh Al-Islam Abdullah Alawi Al-Haddad Al-Hadrami r.anhu juga mengiktiraf Aqidah Asya'irah dan Maturidiah sebagai Akidah Rasulullah SAW, para sahabat dan khiyar at-tabi'in sebagaimana dikatakan beliau di dalam Risalah Al-Mu'awwanah. Syaikh Prof. Dr. Said Muhammad Ramadhan Al-Buti HafizahUllah dalam khutbahnya yang dipaparkan dalam laman web beliau yang bertajuk "Al-Asya'irah wal Al-Maturidiah" mengatakan : "Siapakah Aya'irah dan Maturidiyyah? Mereka adalah insan yang menterjemahkan 'aqidah sawad al-a'zam (majoriti ulamak) dan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar berpegang dengan pegangan majoriti".

Daripada penjelasan Syaikh Al-Buti tersebut, jelas beliau menyatakan yang dimaksudkan dalam hadith Rasulullah SAW sebagai 'sawad al a'zam' adalah Asya'irah dan Maturidiyyah'. Di dalam kitab Al-Bayan lima Yusghil Al-Azhan karanagan Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah (Mufti Mesir), pada m/s 131 berkata : "Mazhab Ahli Sunnah Al-Asya'irah dan Al-Maturidiah adalah merupakan mazhab yang jelas dalam semua bab-bab ilmu tauhid. Walaupun begitu, terdapat segolongan yang ingkar (yakni Wahhabi) yang berpunca daripada kejahilan mereka tentang hakikat mazhab Asya'irah terutama dalam memahami sifat-sofat Khabariyyah".

Al-Muhaddith Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki r.anhu dalam kitabnya Mafahim Yajibu An-Tusohhah, pada m/s 54 mengatakan : "Mereka (Syaikh Abu Hasan Ali-Asy'ari r.anhu dan Syaikh Abu Mansur r.anhu) adalah merupakan tokoh-tokoh pembawa panji-panji kebenaran daripada ulamak muslimin yang ilmu mereka memenuhi bumi dari timur sampai ke barat."

Sayyid Muhammad Ibn Alawi r.anhu menyebutkan beberapa tokoh-tokoh Ulamak Asya'irah pada m/s 55 antaranya :

1. Syaikh Al-Islam Ibn Hajar Al-Asqalani r.anhu (pengarang kitab Fath Al-Bari Syarh Al-Bukhari)

2. Al-Imam Al-Nawawi r.anhu (pengarang kitab Syarh Sahih Muslim)

3. Syaikh Al-Mufassirin Al-Imam Al-Qurtuby r.anhu (pengarang kitab Al-Jami' li-Ahkam Al-Quran)

4. Syaikh Al-Islam Ibn Hajar Al-Haythami r.anhu (pengarang kitab Al-Zawahir dan Tuhfah Al-Muhtaj)

5. Syaikh Al-Fiqh wa Al-Hadith Al-Imam Al-Hujjah Zakariyya Al-Ansari r.anhu (pengarang Fath Al-Wahhab)

6. Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani r.anhu

7. Al-Imam Al-Nasafi r.anhu ( pengarang Aqidah Nasafi)

8. Al-Imam Asy-Syarbini r.anhu

9. Al-Imam Abu Hayyan An-Nahwi r.anhu

Kata Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki r.anhu "mereka semua ini adalah daripada imam-imam Asya'irah yang diperakui kebenaran ilmu yang dibawa".

Wallahu Yahdi ila sawaissabil

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment